Op 21 maart 2018 binne der yn totaal 747 stimmen útbrocht foar de gemeenteriedsferkiezings.

Partij 2014 2018
 CDA  243  235 (31%)
 FNP  212  115 (15%)
 PvdA  89 42 (6%)
 VVD  61 85 (11%)
 GL  56 88 (12%)
 CU  94 144 (19%)
 D66   38 (5%)
 GBT  21  

utslach 2018

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: