Wat hat Eastermar op 18 maart yn it stimhokje fan de Kjellingen ynfolle? Hjir is de útslach, mei tank oan de frijwilligers dy 't nei tolven pas klear wiene mei tellen:

PROVINSJE

  • TOTAAL UITGEBRACHTE STEMMEN: 695
  • TOTAAL GELDIGE STEMMEN: 687
  • TOTAAL ONGELDIGE STEMMEN: 3
  • TOTAAL BLANCO STEMMEN: 5

PvdA: 104 (15%)
CDA: 185 (27%)
VVD: 45 (7%)
FNP: 112 (16%)
PVV: 39 (6%)
SP: 46 (7%)
CU: 79 (11%)
GL: 21 (3%)
D66: 27 (4%)
FK: 1 (0%)
PvdD: 21 (3%)
50Plus: 3 (0%)
VerLinks: 0 (0%)
Lib.P: 3 (0%)

 

WETTERSKIP

  • TOTAAL UITGEBRACHTE STEMMEN: 661
  • TOTAAL GELDIGE STEMMEN: 647
  • TOTAAL ONGELDIGE STEMMEN: 4
  • TOTAAL BLANCO STEMMEN: 11

WN: 65 (10%)
PvdA: 51 (8%)
CDA: 126 (19%)
LLB: 37 (6%)
BBB: 33 (5%)
FNP: 199 (31%)
VVD: 33 (5%)
CU: 64 (10%)
50Plus: 3 (0%)
PvdD: 36 (6%)

 

stimburo-thoekje

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: