De NOS hat tongersdei in Eastermar west om reportaazjes te meitsjen oer de oerlêst fan stienmurden.
De 'gate' út de titel fan dit stikje is yn dit gefal it gat wêrtroch't de bisten pikehokken en hûzen ynglûpe. En dat hoecht mar in lyts gatsje te wêzen.

nos2

Arend Timmerman wie al foar radio 1 te hearren en fierders binne der opnames makke mei Sjouke Wijnsma fan 'Alles ûnder ien dak' en pike-eigner Albert Kieft. Dit alles neidat de oerlêst al wiidweidich lokaal en provinsjaal yn it nijs west hat. Yn dizze fakânsjetiid giet it dus net oer komkommers...

Sjoch it risseltaat yn it NOS-nijs fan 18.00 oere.

nos1

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: