Juster is hiel foarsichtich it moai-waar seizoen úteinsetten. De earste fytsers fytse yn groepkes troch it doarp, de earste minsken sykje yn plakje yn de sinne op de ferkate terraskes en ek op it wetter, hiel beskieden, spiltet him al it ien en oar ôf...

Foarich jier wie it heal april 30 graden en waard der swommen yn de Burgumer Mar.

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: