famyljereüny

Dit binne de pakesizzers fan Simen Veltman, dy’t altyd yn Eastermar wenne hat. Hast alle pakesizzers binne yn dizze tsjerke doopt, troud ensfh.
Joop Laméris hat tusken de bedriuwen troch efkes spile op it oargel en op de piano.
Der wie in kwis mei fragen oer Pake Simen: wannear berne, wat wie syn berop en hoe âld is syn frou wurden en noch mear fragen.
Tige gastfrij ûntfongen troch de frijwilligers fan de Hege Stins.

(Ynstjoerd troch Jelle van der Meulen)

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: