DL postcodeloterij

Op www.postcodeloterij.nl stjit it bewys: de Lingopriis is op 4 maart  fallen op 9261VK!
€1000 is fansels in moaie meitiidmeifaller. Alteast, at men meidien hat. En dat hat spitigernôch net eltsenien...

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: