penny snakkerbuorren

Op in dei mei sinneskynwaar kin it samar wêze dat jo Penny Setyowati tsjin komme. Penny is urban sketcher en makket tekeningen op lokaasje út direkte observaasje. Penny komt fan Indonesië mar wennet hjoed-de-dei mei har partner in Oldekerk. Omdat harren skip hjir yn de jachthaven in plakje hat (in prachtich sleperke), is Penny út en troch yn Eastermar. En dat smyt prachtich wurk op.
Mear wurk op Penny har Instagram of Facebook.

penny komerk

penny setyowati

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: