Bêste doarpsgenoaten,

Yn dizze tiid fan sosjale ôfstân fyne wy it wichtig om om elkoar te tinken.

Dêrom stiet der fanôf no by "Alles ûnder ien dak" enn moarn by "slagerij Otte Boersma in bak, wêr't jim kaartsjes & tekeningen yndwaan kinne.

Yn oerlis mei de Protestantse gemeente Eastermar en Lokaal Loket soargje wy dêrfoar dat de kaarten en tekeningen terjochte komme by minsken dy't wol in kaartsje brûke kinne!!
(en wy nimme dêrby de rigels fan it RIVM yn acht! )

Fansels meie jim ek sels in namme (+adres) yn de bak dwaan foar wa't jim graach wat ta ha wolle.

Wy hoopje dat wy de kommende tiid hiel wat ferstjoere en ùtdiele kinne!!

Groetnis,
Atsie Boersma & Wietske v.d Zee

kaartenentekeningen

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: