Ferkiezing 'Bijzondere biodiverse tuin'

atsie
Atsie Boersma yn har tún, foto fia gemeente Tytsjerksteradiel

Yn oparbeidzjen mei de gemeente Tytsjerksteradiel wie de sjuery fan Stichting Steenbreek op 'e syk nei de meast bysûndere, bioferskate tún yn ús gemeente. Dit yn 't ramt fan in kampanje om de 'biodiversiteit' te fergrutsjen yn ús libbensomjouwing. Atsie Boersma fan de Blauhûskamp hie har dêr foar opjûn en, hoe moai, sy is mei har tún as ien fan de fjouwer selektearre tunen útkeazen.

Lês it folsleine sjueryferslach op de gemeenteside.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: