Eastermar hat spitigernôch gjin mûne mear. Wy moatte it dwaan mei de mûne fan ien doarp fierderop, nammentlik dy fan Sumar. De mûne fan Sumar draait alle sneontemoarns. Frijwillige mûnders soargje der foar dat de mûne yn topkondysje bliuwt en dat der regelmjittich nôt mealle wurdt. Ien fan dy frijwilligers is Anne Oosterdijk fan de Grienewei. Wy sjogge him hjir yn aksje yn dit moai gearstalde filmke oer de mûne fan Sumar.

Anne Oosterdijk
Anne Oosterdijk yn't spier

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: