Eastermar lokwinsket doarpsgenoat Oebele Brouwer mei de foardracht ta boargemaster fan de gemeente Achtkarspelen! Yn in ekstra riedsgearkomste fan dizze gemeente is dit nijs hjoed nei bûten brocht.

Eastermar is al in bysûnder doarp mei gewoane minsken, in doarp fol kanjers, in stjer tusken de marren en neam mar op. Mar Eastermar kriget der nóch in stimpel by. Mei twa boargemasters yn ús fermidden (Tineke Schokker én Oebele Brouwer) is Eastermar aansen ek in doarp fan boargemasters. Om grutsk op te wêzen!

Ek út namme fan ús eigen webredaksje meie wy Oebele felisitearje want hy is al mear as 10 jier ien fan de senatoaren fan Eastermar.nl. De senatoaren binne in ploech minsken dy’t de redaksje bystiet op organisatorysk mêd.


Oebele Brouwer
Oebele Brouwer

 

oeble om wei

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: