De Provinsjale Steateferkiezings binne achter de rêch, de útslach bekend. Krekt foar de ferkiezings stjoerde Omrop Fryslân in dokumintêre út oer twa jonge listlûkers fan 28 jier. Abel Kooistra fan de BBB út Warstiens en Edou Hamstra fan de PvdA en dy lêste is hikke en tein in Eastermar! Sadwaande kin de sjogger net allinne begryp krije wat Edou as politikus beweecht, mar sjocht men ek moaie bylden fan Eastermar en moetet men Edou har pake, en CDA-man, Feike Hamstra. 

Klik hjir om de dokumintêre werom te sjen.

edou Hamstra
Edou Hamstra, still út de Omrop Fryslân dokumintêre

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: