Mei ferbjustering hat Eastermar it nijs heard dat ús 'suster' Durkje Brander weirekke is.
Wat hat se har mei leafde, oandacht en soarch ynset foar har meiminsken.
Har aard en wêzen sille wy net gau ferjitte.

Der is no in inisjatyf om, út namme fan de Eastermarder mienskip, Durkjes rol yn ús mienskip yn in rou-advertinsje rjocht te dwaan. Wa't bydrage wol om de kosten dêrfan te dragen, kin in gift yn spesjaal dêrfoar pleatste doazen yn de Hege Stins en yn tsjerke dwaan.

griene krús

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: