It docht bliken dat Eastermar al aardich fertsjintwurdige is op YouTube. Wannear 't men it sykwurd Eastermar yntypt, komt men ferrassende saken tsjin. Sa kin nei it item oer de iepening fan de Komerk sjoen wurde op Omrop Fryslân. Of nei it prachtige nûmer 'Mear as in freon' fan Gerbrich van Dekken. Of moaie loftbylden fan Harm Hoekstra. It Paardenspektakel is hiel goed fertsjintwurdige. En sels kinne wy meigenietsje fan de BBQ by de Combex! En miskien wat minder foar de sportleafhawwers, mar wy sjogge Grijpskerk mei 6-0 fan Eastermar winnen...

Noch net útsjoen? Typ dan Easterbarren noch mar efkes yn.

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: