gestolen molen 

It boerd is dúdlik, by v.d. Meer yn de tún mist wat. De mûne is stellen. Spitich dat Eastermar net ontkomt oan in stikje kriminaliteit. Kinne wy al ús potsjes mei (straks weardeleas) lytsjild net binoar smite en keapje de mûne dy't op de hoeke fan de Teye Tol te keap stjit foar dizze man?

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: