autowassen-cjv.jpg

De CJV fan Eastermar hat in ludieke aksje optocht om jild byinnoar te garjen; autowaskje.
Fan 10 oant 5 oere koe men op it parkearplak foar it Hoekje telâne. Foar € 5,- waard jo auto ris flink oanpakt mei âlderwetkse amer en sop. De helte fan de opbringst giet nei Warchild.
De CJV-ers hiene harsels opdield in trije ploegen, eltsenien mei amer en spûns fan mem mei.
Om goed healwei ienen stie de stân op al 20 auto's.

Sjauffeurs reagearren hiel posityf. "Dit mei om ús wol alle moannen, bygelyks de earste sneon fan de maand. Ik bin no like folle kwyt as by de waskstrjitte, mar no is 't foar in goed doel."

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: