50 Jier Eastermarder, 50 jier Heechsânbewenner, 50 jier Toerleane 10, 50 jier Anton.
Eastermarder Anton van der Ploeg, hjoed 50 jier jong wurden, hat hiel wat jubilea te fieren. De famylje hie in pracht-ferrassing en hie regele dat Henk Knippenberg fan Rij- en mencentrum 't Heechsân (fansels...) mei in span friezen letterlik opdraven kaam. De mosken foelen sprekwurdlik fan it dak, mar Henk siet knap yn 't pak, mei sels in tekkentsje oer de fuotten, op de bok. Hy koe't ris kâld krije...
Fansels ek út namme fan de redaksje tige lokwinske, Anton !
Anton_50_003
Anton_50_005
Anton_50_011
Anton_50_012

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: