Takom sneon- en sneintemiddei, 3 en 4 oktober, rint it publyk coronaproof de audio-kuiertocht fan Tryater troch it doarp. De rûte is in kwestje fan it giele tou folgje.
It soe aardich wêze en jou dizze Gelok fan Fryslânsikers in waarm wolkom yn Eastermarder fermidden.
Dêrom it fersyk foar ynwenners dy't oan de rûte wenje om dit wykein de (doarps)flagge út te stekken.

Tige tank en in moai wykein tawinske!
Organisaasje It Gelok fan Fryslân/Tryater

PS Nije doarpsflaggen (100 x 150 cm) binne te keap by Doarpsbelang. Leden € 10,-, net leden € 15,- it stik. Ynfo by .

 

gieletou flagge

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen