"Hawwe jimme in winkeltsje?", freget in foarbygonger oan in pear bern dy't op strjitte drok binne mei in kleed, in planke, in boartersguodkassa en oar spul.
"Nee hear", seit ien fan de bern, "wy boartsje Sjouke en Sjippy".

boarterguodkassa

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen