Mei ferbjustering hat Eastermar it nijs heard dat ús 'suster' Durkje Brander weirekke is.
Wat hat se har mei leafde, oandacht en soarch ynset foar har meiminsken.
Har aard en wêzen sille wy net gau ferjitte.

Der is no in inisjatyf om, út namme fan de Eastermarder mienskip, Durkjes rol yn ús mienskip yn in rou-advertinsje rjocht te dwaan. Wa't bydrage wol om de kosten dêrfan te dragen, kin in gift yn spesjaal dêrfoar pleatste doazen yn de Hege Stins en yn tsjerke dwaan.

griene krús

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen