Juster wie it wer raak, lyk as inkele moannen ferlyn. Tsjin it plaknammeboerd foar de tsjerke fan Eastermar, hy in bestjoerder syn auto wat ungelokkich 'parkeard'; boppe op in grutte stien, frontaal tsjin it ferkearsboerd.
Efkes letter hawwe se de auto fuortslepe kint. Foar safier bekend, is der der net ien ferwûne rekke.

Wat soe it wêze, dat de buorden fan Eastermar en 't Heechsân sa faak rekke wurde...?

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen