Eastermarder Haije Veenstra hat fannemoarn om 10.40 oere it earste ljipaai fan de gemeente Tytsjerksteradiel fûn. It aai lei yn it fjild tusken Skûlenboarch en Jistrum.

Neffens Haije, dy 't alle jierren in wike frij nimt om te aaisykjen, is de fynst betiid yn it seizoen. "Ik hie myn frije wike ein maart pland, kinst neigean."

Haije Feenstra hat fan 'e middei om 16.30 oere it aai oanbean oan boargemaster Polderman. Mei € 15,-- en in oarkonde kaam de grutske famylje wer thús. "Ik haw ien kear earder it earste aai fûn, mar dat wie yn de gemeente Dongeradiel. Dêr wie ik op 'e brommer hinne omdat yn ús gemeente al guon wienen, dy 't wat fûn hienen. Nei de fynst bin ik doe fuortendaliks trochstood nei it gemeentehûs."

Op it plak dêr 't Haije hjoed it aai fûn hat, is earder it earste aai fan Fryslân fûn. "Dat wie yn de tiid dat it even net mocht en der hat nochal wat oer te rêden west. Mar it is wol it plak wêrfan't ik tocht: dêr moat ik wêze!"

Image
Haije Veenstra mei soan Willem en de oarkonde

{easycomments}

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen