Yn de BREEDút fan novimber hiene wy al lêzen kinnen yn it stikje fan Jeike Hoek dat it by 'SippieSuperSpar' tige drok wêze kin. Ut de gein hat Sippie doe wolris troch de winkel galme: "Elly, kassa 2!
Dochs wurdt dizze kreet sneon werklikheid. Troch de ferwachte drokte fanwege de ferkeap fan Bakker Wijnsma syn oaljekoeken komt der yndie in kassa by. Wa 't dizze primeur meimeitsje wol kin sneon 'achteroan' oanslute...!

sippie.jpg

 

Elly, kassa 2!

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen