Ferline wike skreau ús grientespesjalist Jannes Hamstra in wedstriid út wa’t de lekkerste appelsmots siede kin. Dus gjin potsjes smots fan fabrikanten fan wa't de nammen hjir no net neamd wurde sille, nee, echte selsseane smots fan farske appels. Sechtjin dielnimmers út ús doarp lake dat wol oan. De priis? In koer fol fruit mei in wearde fan 25,-

De sjuery hie der in drege put oan om in winner út te sykjen. Mar nei ryp berie is Riek Bosma de winner wurden. Wat it geheim fan in lekkere appelsmots is? It resept komt út in itensiedersboek út it jier 1949. Hiel yn it koart giet it sa: In kilo ringenetten, 100 ml wetter, in kertier lang siede en it deksel derop hâlde. As lêste in ûns bastertsûker deryn dwaan.

Op de foto rikt Jannes Hamstra de koer út oan de winner.

appelsmotssiederwedstriid

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: