Oan alle ynwenners,

De Alles ûnder ien dak-sparaksje fan kassabonnen is no al in grut sukses: de earste taarten binne al útrikt en der wurdt mei ynmoed trochsparre foar koarting op de boadskippen.

Mar yn de moanne juny kin der ek sparre wurde foar wol € 8,-- koarting op in tagongskaartsje foar Aqua Zoo by Ljouwert.
Jo hawwe dan € 50,-- oan kassabonnen noadich. De tagongskaarten binne foar bern én folwoeksenen it hiele jier jildich, en ek noch yn 2011.

logo-allesdakDus... ek foar in dei der op út mei koarting en gemak nei ALLES UNDER IEN DAK!

Mei freonlike groetnis,
Jo super yn de buert

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich:
  • Dorpswinkel
    Informatie
    25 juni 2024

    Dorpswinkel

    Beste dorpsbewoners, Onlangs verscheen er een artikel in de dorpskrant betreffende sluiting van de su... Fierder lêze »