Nei 5 jier hâlde wy op mei de winkel.

greideroasWy wolle jo tige tank sizze foar de klandyzje en it betrouwen yn ús!

Sa 't it no stiet bliuwt Greideroas bestean yn in oare foarm. Jeltine wurket fan septimber ôf as freelance blommiste en jout kursussen blomskikken; foar fragen kinne jo belje 0512-331099/06-52080193.

De blommewinkel is oant 10 july ta iepen en dan giet de winkel ticht. Kom noch ris del no't it noch kin om mei 50% koarting wat moais te keapjen.
E.M. Beimastrjitte 30    

Mei it Easterbarren hâlde we iepen tún, mei terras en nijsgjirrichheden.

Mei freonlike groetnis, Anneke, Jeltine en Sytse

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: