Op 21 en 22 april hat van der Valle oan it Breed in jubileumshow fanwege it heuchlike feit dat de winkel al wer ien jier yn Eastermar in plakje hat. Hendrik en Lutske hawwe withoe hurd wurke om fan de winkel en de wurkpleats wat moais te meitsjen. Mei troch harren sympatike wize fan oanpakken hawwe al hiel wat Eastermarders harren fyts by van der Valle yn 't ûnderhâld. Tidens de show kin men rekkenje op hege koartingen op nije en gebrûkte fytsen.

 

vandervalle.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: