Fan 10 oant 17 febrewaris komt de 'praatpeal' fan Praat mar Frysk yn 'e 'Alles ûnder ien dak'-winkel fan Sjouke en Sippie te stean. Wa't dat wol kin hjir wat ynsprekke en dat wurdt tagelyk filme! Dizze filmkes binne letter te sjen fia www.praatmarfrysk.nl

Van 10 tot 17 februari staat de 'praatpaal' van Praat mar Frysk in de 'Alles ûnder ien dak'-winkel van Sjouke en Sippie. Iedereen die dat wil kan hier wat inspreken en dat wordt dan ook gefilmd! Deze filmpjes zijn later te zien via de site www.praatmarfrysk.nl

praat mar frysk

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich:
  • Dorpswinkel
    Informatie
    25 juni 2024

    Dorpswinkel

    Beste dorpsbewoners, Onlangs verscheen er een artikel in de dorpskrant betreffende sluiting van de su... Fierder lêze »