Tenei hoege Eastermarders net mear om ark nei Burgum of Drachten te fleanen. Alles foar de bou of de tún is te hier by 'Okkema Verhuur' oan de Grote Hornstweg. Ek foar cateringguod, partytinten, biertaps, ensfh. kin men hjir terjochte.

De ferhiermooglikheden dy't it bedriuw fan Minne en Hanneke Okkema leverje, binne net samar ûntstien. Al earder wie der by Okkema's bedriuw (Utiliteitsbou) fraach nei ark troch in protte bedriuwen yn de omkriten, faak ienpitters dy 't lang net alles sels yn 'e hûs hawwe. De ferhuzing fan de Beimastrjitte nei it pân mei showroom oan de Grote Hornstweg makke it mooglik om 'dizze tak fan sport' te professjonalisearjen. Op de webside fan it bedriuw is te sjen hoe grut it assortimint is.

Image

Winkel
Njonken de ferhier hat Okkema ek noch aardige oanbiedings. Troch partij-ynkeap is der foar in aardich pryske oan handige saken te kommen. Foar de measte apparatuer binne de bykommende saken te keap sa as bygelyks skjirpapier foar de skjirmasines, ensfh.
De winkel en de ferhier binne moarns tusken njoggen en tsjien oere iepen, middeis tusken fjouwer en seis oere. Op sneon fan njoggen oant alve oere.

www.okkemaverhuur.nl

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: