It is him wer slagge! Jannes Hamstra pakt op 'e nij de raukostbokaal, foar de tredde kear al wer. Dizze kear foel er yn de prizen mei syn 'Light rauwkostsalade' of 'slanke-lijn-salade', sa 't Jannes it neamd hat.
Ut it sjueryrapport: 'Hierbij was de jury zeer onder de indruk van de hoge kwaliteit en versheid van de producten'.
Erik Postuma koe út namme fan de VAST-groep de bokaal oan Jannes Hamstra en syn help Dorien oerlangje. Oan de striid om dizze bokaal hawwe ± 60 grientewinkels út it hiele lân meidien. De raukost wurdt op kwaliteit, smaak en orizjinaliteit beoardiele.

Winner Jannes Hamtra kriget de raukostbokaal
Jan Postuma lokwinsket Jannes en syn help Dorien

slankelijnsalade
De salade dy 't yn de prizen fallen is

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: