Jannes Hamstra, eigner fan de grientewinkel yn de E.M. Beimastrjitte, komt werom op syn beslút om de winkel te sluten en ris wat oars by d'ein te hawwen. Hy seit dêr sels it folgjende oer:

"Soms gean dingen oars as dat jo tinke en falle dingen ta of ôf. Yn 't koart sein, wy sille tongersdei wer iepen en mei frisse moed op de âlde foet fierder. Fan guon dingen kin men gewoanwei net skiede. En dêr wol ik it eins mar by litte."

Wy kinne der fan útgean dat de measte Eastermarders it loopke nei de winkel fan Jannes noch yn it spiergeheugen hawwe... en winskje Jannes in protte súkses ta!

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: