Oan alle Eastermarders,

Nei 50 jier moatte wy spitigernôch ús bedriuw/winkel slute. It docht gewoan bliken dat yn Eastermar gjin besteansrjocht mear is foar in grientespesjaalsaak sa't wy dat graach woene.
Dizze wike is de winkel noch iepen en wy hoopje dat we de besteande foarried noch sa folle mooglik kwyt kinne.

Sneon/saterdei 20 april sil nei 15.00 oere de saak sluten wêze.

Lâns dizze wei wolle we ús klanten dy’t de saak altyd stipe hawwe, fan herte tanksizze!

Jannes Hamstra

Jannes Hamstra - grientespesjalist

{jcomments on}

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: