Op woansdei 26 septimber sil de provisionele ferkeap plak fine en op woansdei 10 oktober de finale ferkeap. Beide kearen de middeis om 2 oere yn HerbercH 's Lands Welvaren. Oant sa lang binne wy seker noch gewoan iepen en fêst ek noch wol in pear wike langer, oan de oerdracht ta. Wy geane dus net op 1 septimber ticht.

 

Mei freonlike groetnis,

Floor en Antsje

 

 

herberch.jpg

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: