Klik hier voor het volledige artikel op de website van Tytsjerksteradiel over het ontvangen van het 'Mei-inoar Meidwaan'vignet voor Bouwbedrijf Swart.

BLK MeinnoarMeidwaan Swart 29
Bron foto: www.tytsjerksteradiel.nl

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: