No 't de bôle fan 8 juny ôf ferkocht wurde sil yn de nije supermerk oan de E.M. Beimastrjitte, komt de âlde bakkerswinkel oan it Breed frij foar oare business. Yn de winkel komt plak foar smarde broadsjes, kofje & tee en banketbakkersiis. De foarkant en sydkant wurdt oanklaaid mei in terras. It is de bedoeling dat dizze oanwinst foar it doarp allinne yn it seizoen iepen is foar boatsjeminsken, fytsers en oaren dy't sin hawwe oan in flaubyt.

Sippie Wynsma kin har gelok net op want azen hat sy net ien, mar trije etalaazjes ta har beskikking om har hobby útfiere te kinnen.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: