Op woansdei 7 juny is de winkel 'Alles ûnder ien dak' iepene.
Us doarp hat no dochs wer in eigen supermerk neidat it fanôf desimber sûnder sitten hat.
,,En dat moast net al te lang duorje'', sa tochten Sjouke en Sippie Wijnsma.
Oan Doutzen Kroes de eare om it offisjele startsein foar dizze nije ûndernimming te jaan troch de sleutel yn de doar om te draaien.
Sjouke sei yn syn tankwurd tsjin har: ,,Dat dizze winkel mar krekt sa súksesfol wurde mei as dyn karrière. No dat hoopje wy dan ek mar fansels.

allesdak5.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs: