5 jaar Studio StaalkaartIt 'digiduo' of 'meneer en mevrouw Staalkaart'. Der wurde ferskate nammen yn 't doarp brûkt. Mar feit bliuwt dat Harmke Paulides en Rienk Vlieger al fiif jier oan de wei timmerje mei Studio Staalkaart.
Beide hawwe der yn novimber in feestje fan makke troch as parse-equipe mei te dwaan oan de Beaujolais Trophy.
Mar gewoanwei binne hja alle dagen drok mei opdrachten op it mêd fan grafyske foarmjouwing, websiden, fotografy en rûtekaarten.

Wy wolle, yn 't ramt fan dit lustrum, net allinne ús relaasjes en opdrachtjouwers tanksizze foar it fertrouwen yn Studio Staalkaart, mar ek Eastermar en syn ynwenners. Want dit aardige doarp is it fûnemint fan ús bedriuw oan de E.M. Beimastrjitte 56-58.

Rienk Vlieger
Harmke Paulides

www.studiostaalkaart.nl

Oar doarps- en ferieningsnijs: