De útslach fan de spultsjes fan freed binne by de redaksje binnenkaam:

Spultsjes:

 1. Markrite
 2. de Kamp
 3. Heechsân
 4. Grutte Hoarnst 2
 5. Teye Tolstrjitte/Snakkerbuorren/Waltsje
 6. it Hôf
 7. Skoallestrjitte
 8. Fjouwerkant
 9. E.M. Beimastrjitte
 10. it Wytfean
 11. Grutte Hoarnst 1

Toulûken:

 1. de Kamp
 2. Teye Tolstrjitte/Snakkerbuorren/Waltsje
 3. Skoallestrjitte
 4. Fjouwerkant

Mei tank oan de organisaasje fan de spultsjekommisje!

spultjeskomerk27juni2008-48.jpg

Mear foto's fan de spultsjes fan Sjoukje Kooistra en Koen Tadema

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen