Op de freedtemoarn fan it doarpsfeest is der altyd omtinken foar de bern. Dit jier is dizze dei tafallich ek noch de lêste skoaldei foar de fakânsje!

It tema fan dit jier is mearkes (sprookjes). Fanwege de ferskate buertfoarstellings is Eastermar ien grut 'sprookje' en ek de bern hâlde har hjirmei dwaande troch spultsjes en in 'sprookjesvossejacht'.

Mear foto's yn it byldferslach fan Harmke Paulides en yn it byldferslach fan Jan & Sjoukje Kooistra

doarpsfeest-vrij-01.jpg

doarpsfeest-vrij-02.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen