Nee, der wie gjin superstoarm dy't de oankomst fan Sinteklaas ferhinderje koe. Dus koe de boat fan Sinteklaas feilich de Burgumer Mar oerstekke om yn Eastermar by jachthaven 'de Lits' oanlizze te kinnen. De bern út ús doarp wiene der hielendal klear foar en troch in opfallend grut tal Eastermarder Pytsjes waarden Sint en de Haadpiten weardich ynhelle.

Foto's troch Harmke Paulides

Foto's Hanneke Okkema

 

Image

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen