In skoft lyn hat Tryater mei in geloksbrievebus it gelok fan Eastermar sammele en dêr in gedicht fan in oere fan makke. Dat gedicht is nije wike oer, op 3 en 4 oktober, te hearren op in audiofisuele tocht troch Eastermar. Der binne noch krekt in pear kaarten! En, fansels, hielendal Corona-proof.

Foar kaarten en mear ynfo, sjoch op https://tryater.frl/show/it-gelok-fan-fryslan/ 

Wy binne dêrneist noch op 'e syk nei frijwilligers. Dat kin wêze foar it begelieden fan it publyk, foar de betsjinning fan objekten lâns de rûte, tee sette, esfh. Hjirûnder alfêst de data:

Tongersdei 1 oktober: 19:00 – 21:00 oere Ynfojûn frijwilligers

Freed. 2 oktober: 15:15 – 18:00 oere Generale trochrin

Sneon 3 oktober: 12:00 – 17:30 oere Gelok (as heale shift byg.12:00 – 14:45 oere / 14:45 – 17:30 oere)

Snein 4 oktober: 12:00 – 17:30 Gelok (as heale shift)

Kinsto en liket it dy moai ta om te helpen, mail dan nei en dan wurdt der kontakt mei dy opnaam.

 

Tige tank yn ’t foar!

Mei freonlike groetnis,

Sjoerd Blom

0621618220

gelok

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen