Eastermar koe foar de bern yn de simmerfakânsje wolris in hiel aardige aktiviteit op tou set ha, want likernôch 25 jonge dielnimmers hawwe hjoed meidien oan de fiskwedstriid yn it Wâltsje. Mei wat mear publisiteit by de campings en op oare toeristeferbliuwen yn de omkriten, koe dizze ferdivedaasje foar hiel wat bern, toeristen en ynwenners wolris útgroeie ta in jûn om nei út te sjen!

De fiskwedstriid wie in inisjatyf fan Sipke de Jong fan it Wâltsje. Dy fûn al gau in sponsor yn de eigners fan 'Alles ûnder ien dak'. En sadwaande wienen der samar aardige prizen te winnen. Dielnimmerkes moasten sels foar fiskark en ies soargje.

Image

De útslach:

oant en mei 9 jier:

  1. Martine
  2. Maikel
  3. Marieke

10 oant en mei 16 jier:

  1. Niels
  2. Sierd Willem
  3. Dennis
Yn totaal binne der yn ien oere sa'n 20 fisken fongen.
Harmke Paulides makke in pear foto's .

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen