Mei it moaiste waar fan 'e wrâld is it doarpsfeest tongersdei út ein set. De earste jûn wie fuortendaliks raak mei in eigen Eastermarder Holland House en in moaie oerwinning op it WK, te sjen op it grutte skerm yn de feesttinte.

It is de feestkommisje wer slagge en meitsje der in prachtich programma fan mei nije en bekende eleminten. Petsje ôf om dat alle jierren mar wer foarinoar te krijen.

Troch it hiele doarp binne hiel aardige buertfoarstellings te sjen, de kwaliteit is heech en de sjuery sil it dreech hân hawwe. Wy hawwe no ús eigen Red Light District, ús eigen coffeeshop en ús eigen Volendam, om maar wat te neamen.

In hiele batterij oan fotografen hat alle eveneminten op 'e foto te setten:

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen