In tonger- en beste reinbui makke om sân oere in yntiids einde oan it Sint Martenrinnen.
Neidat de bern en âlden in optocht oer Beimastrjitte en 't Hôf makke hiene, hawwe de bern heechút in heal oere harren sangkjes hearre litte kinnen. Doe wie it drave om in droech ûnderkommen te finen.
Allinne de echte trochsetters kamen nei achten, doe 't de bui oerdreaun wie, werom om harren ronde ôfmeitsje te kinnen en de plastic pûde mei snobbersguod oan te foljen.
De belangstelling wie, lyk as alle jierren, grut. Hynder en wein mei lûkpûdsjeminsken en fjoertonnen makken it fierders och-sa gesellich yn 'e buorren.

sintmarten2006.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen