De feestkommisje sil grif sels noch wol reagearje, mar út namme fan Eastermar wolle wy de feestkommisje, de spultsjekommisje, de feemerkkommisje, de diskekommisje, de moaiwaarkommisje, de muzykjûnkommisje, de kabaretkommisje, de Dam Jaarsmakommisje, de foksejachtkommisje, Lechery, de feechploech, de hoareka, de fotografen, de merkeminsken, de barkeepers, de foklûkkommisje, de tentopbou en -ôfbrekkommisje en alle oaren dy’t meiwurke hawwe oan dit tige slagge doarpsfeest tanksizze. Want it wiene wer trije, nee fjouwer, hiel moaie dagen!

De Eastermarder muzykjûn wie ien grut hichtepunt, it feest wie doe eins al slagge. Wat in talint yn eigen doarp. Mar doe hiene wy pas ien dei achter de rêch.
De freeds wie der foar allegear wat te belibjen, alle leeftydsklassen koene mar útsykje. In wier hiel leuke dei mei spannende spultsjes foar jong en âld.
En doe waard it sneon. 'Buienradar' waard regelmjittich rieplachte mar it soe goed komme. Mar ien buike oan de ein fan de middei en dat wie ’t! Alle yngrediïnten wiene wer oanwêzich en stiene te plak foar in super slagge dei. De hynders, it diskefolk, Lytse Hille dy't nea skoft hâlde, 50 tige konsintrearre sigaarsmokers op it poadium (foto), DAMje op it DAM Jaarsmaplein en foklûke op ‘e Teye Tol. It wie der allegear en it koe allegear. En it hâlde mar net op, want nei in pear oerkes bekomme stiene de shantyminsken al wer klear. En dêrnei it wûnder... de band Prime Suspect krige it foarinoar. Net allinne om de hiele, mar dan ek de hiele feesttinte út syn feesttintedak gean te litten mar ek kwa lûd. Binnen goed te hearren mar sagau't men fan de Komerk ôf wie, dan wie it lûd net hurder as fan in willekeurich barbekjûfeestje. It kin dus wol!

En dan tinke jo nei trije dagen dat it dan oer is. Dat Eastermar wer wûn hat mei it moaiste doarpsfeest fan Fryslân. Mar doe wie dêr samar ynienen dy fjirde doarpsfeestdei. In dei dy’t net folslein yn de planning fan de feestkommisje stie, mar der der wis wol wie. Moarns útsliepe of genietsje fan Remco Hakkert en in pipermuntsje yn de nije tsjerke. De middeis dan dochs noch mar even in knipperke op ‘e bank en doe, doe wie der nóch in hichtepunt, de thriller: 80 minuten spanning en sensaasje en dêrnei dy 10 minuten mei dy bjusterbaarlike ûntknoping. Nederlân wint fan Meksiko.

Eastermar hat wûn. Nederlân hat wûn. Wy kinne no rêstich de simmer ynglydzje.

Op sneontemiddei wie der in man dy’t wat wetter kwyt moast en op it piskrús op it parkearplak fan de Komerk stie. Pisjendewei seach er it hear oer. Nei al it bier hie er net al te folle mear yn te bringen, mar wat der ferbaal noch útkaam wie wol dé konklúzje nei sa’n moai feest: “Eastermar… (hik)… is geweldich!”

sigarsmoking

Noch even neigenietsje? Us webredaksje-fotografen hawwe it hiele feest warber west om alles fêst te lizzen.
Alle foto's binne ek te keap. Foar mar ien Euro it stik krije jo de foto yn it orizjinele, grutte formaat, sûnder wettermerk. De opbringst is foar de eksploitaasje fan jo eigen eastermar.nl.

RV

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen