Nei de dikke buien fan foarige wike kaam it goeie waar krekt op ‘t tiid werom en koene wy sneon 1 septimber wer los mei it Silersbarren.
In ploech fan 37 dielnimmers stie moarns klear op it Breed en in kolonne waard ôfreizige nei Heech. Dêr leinen in moai protsje Polyvalken foar ús klear. Fjouwer man per boat mei altyd minstens ien skipper mei ûnderfining oan board. En skippers hawwe wy yn Eastermar genôch.

silersbarren2012

Omdat it tradisjonele oanstekkersplak, Badmeester Keimpe in Balk, dizze dei al te folle drokte hie, waard in alternative bestimming optocht: de Galamadammen. Dat betsjutte lavearje oer de Fluessen dy kant út. Mar mei in moai koeltsje gie dat bêst. En de útsmiter op ‘e Galama smakke tige goed. Werom koe foar it lapke en dat gie hiel relekst. Underweis wie der tiid foar sterke ferhalen, even swimme, in slokje en ôfwaaid praat. 
Mei in ôfsluter yn de Parel wie it al mei al in tige noflike silersdei.
Wa’t oare jier ek meiwol kin de earste sneon fan septimber fêst yn it bûsboekje notearje.

Besjoch de ferskate foto’s fan dizze dei.

Ek foto's makke? Stjoer dizze dan even nei de redaksje.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen