Snein 26 juny 2011: de earste dei nei it Doarpsfeest 2011. Doarpsomropper Van der Meulen fan Easterein iepene it feest, Rembrandt hat it justerjûn ôfsluten.

IMG_2340-1

We moasten saterdei weemoedich hiel even oan ferline jier weromtinke doe't we allegearre sa moai bûtendoar op it Komerk-terrein sitte koenen. Ik haw heard: dat kin yn 2012 wer...
Fan dit momint ôf kinne we stelle: 'Gelukkig hebben we de foto's nog ...'
Klik op 'Lees meer' foar alle links nei de byldferslagen of sjoch ûnder 'Media'

 

Tongersdei: foto's Sjoukje Kooistra

Feesttinte tongersdeitejûn: foto's Albert Bakker

Freedtemoarn:  Lytse Teake: foto's Albert Bakker

Freed: skoallespultsjes: Foto's Sjoukje Kooistra

Freed: folksspultsjes 24 juny: foto's Jan Kooistra 

Freed: solexracen; foto's Sakia van den Berg

Freed: solexracen; foto's Jan Kooistra


Feesttinte freedtejûn: Foto's Saskia van den Berg

Saterdei: Diskemerk: Foto's Saskia van den Berg

Saterdei: Feemerke: Foto's Saskia van den Berg

Saterdei: Sigaarsmoken: Foto's Saskia van den Berg 

Saterdei: klimtoer: foto's Jan Kooistra

Saterdei: Shantykoor: foto's Albert Bakker

Saterdei jûn; feest yn de tinte; Foto's Sakia van den Berg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen