Doarpsaginda

 • Eastermarder garaazje ferkeap

 • Zaterdag 10 Oktober 2020
 • Aanvang 10:00 uur
 • Eindtijd: 16:00 uur
 • Categorie: Diversen

 • gar verkoop.jpg
 • Omschrijving:

  Op 10 oktober organisearje wy in garaazje ferkeap. Men kin sich oant en mei 1 oktober opjaan by Tjistke Zeilstra en by Annet Westerhof Wy soargje foar in plattegrûn mei alle adressen, ûnderweis is der hjir en der kofje of in oare fersnapering te krijen/keapjen. Coronaproof fansels, net mear as 3 minsken op it hiem, en elk adres soarget foar eigen hânalcohol. It soe us moai ta lykje dat er hjir en ek wat musyk te belusterjen is. Derom in fraach oan Eastermarder talint of musikanten om in setje te spyljen yn eigen tûn /hiem. Dernei mei de pet rûn of in fisknetje i.f.m. de oardel meter, smyt it ek noch wat op. Jou jim op ,wy nimme jim adres en tiidstip fan spyljen mei yn de plattegrûn. De organisaasje op dat flak is wol hielendal foar jim sels. It is koart dei mar wy tinke at it ergens kin dan is dat yn Eastermar wis mogelik. Alexandra, Tjitske, Tjitske, Annet, Fokje, Ciska en Hetty • Contact: Hetty Kramer • Locatie:
  Gehele dorp 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen