Op deze pagina vind u de belangrijkste boeken waarin Eastermar een rol speelt of zelfs het onderwerp is.

Eastermar

boek eastermar

Er zijn verschillende boeken uitgegeven die Eastermar beschrijven of waar Eastermar als plaats in voor komt. Hierboven ziet u het boek dat in 1990 is uitgegeven door de Vereniging voor Dorpsbelangen Eastermar. In dit boek, bij de plaatselijke VVV verkrijgbaar, wordt teruggekeken op 75 jaar dorpsbelangen. Het vormt een schat aan informatie over Eastermar, Heechsân, it Wytfean en omstreken.
Prachtige verhalen en anekdotes, maar ook onderwerpen als de kadestrale ligging, het onstaan en de geschiedenis van het dorp zijn hier in te vinden. Ook zijn de kerkgeschiedenis en de verenigingen niet vergeten. Alle onderwerpen komen uitgebreid aan bod.

Juryrapport dorpsvernieuwingsprijs

dorpsvernieuwingsprijs

Wist u dat Eastermar in 1989 een dorpsvernieuwingsprijs heeft gekregen? Het juryrapport is uiteraard via de gemeente Tytsjerksteradiel te verkrijgen. Ook op deze site zal dit in de toekomst verwerkt worden.

Oostermeer

boek veldman

In 1924 is Eastermar geschiedkundig beschreven door B. R Veltman.
Het boek is heruitgegeven in 1978; ISBN 906272081 1
Het slotwoord van dit boek:

Tot zoover de geschiedenis van Oostermeer en de daarbij behoorende gehuchten. Op grond van het gebeurde in de laatste honderd jaar, is zeker de veronderstelling, dat Oostermeer in de naaste toekomst in hoofdzaak zich zelf gelijk zal blijven, niet te gewaagd.

Natuurlijk kunnen buitengewonen omstandigheden in korten tijd groote veranderingen te weeg brengen. 't Zou b.v. kunnen gebeuren , dat er een groote fabriek werd opgericht; de stilte van thans zou dan plaats maken voor bedrijvigheid. Dat dit plaats zal hebben is echter in hooge mate onwaarschijnlijk. Meer kans bestaat op de stichting van een sanatorium of - en dit vooral - op vermeerderd vreemdelingenverkeer in de zomer.

Oostermeer heeft een prachtige ligging tusschen het Bergumermeer en de Leyen uit de omgeving geëvenaard, maar ze zijn - misschien gelukkig - weinig bekend.

 

Landschapsverzorging in Friesland

landschapsverzorging

Ook komt Eastermar voor in publikaties die het dorp zelf niet als onderwerp heeft. Zo worden, als voorbeeld van het zg. coulissenlandschap, er een aantal foto's getoond van de omgeving van het dorp in het boekje van it Fryske Gea; "Landschapsverzorging in Friesland. Een uitgave in 1949.

Mearkes út de Wâlden

mearkes ut de walden

Dam Jaarsma fan Eastermar (1914-1991) wie in hertstochtlik samler fan folksferhalen. Hy skreau yn fjirtich jier mear as sechtjintûzen ferhalen op dy't minsken út de fiere omkriten fan Eastermar oan him trochdiene. Dit boek biedt in brede en representative seleksje fan de mearkes dy't er sammele: diereteltsjes, wûndermearkes, leginde- en novellemearkes, dommeduvelteltsjes en grappige teltsjes. Mearkes út 'e Wâlden ferskynt yn it ramt fan '100 jier Dam Jaarsma'. It is bedoeld foar alle Frysklêzers, âld en jong. It is gjin wittenskiplik boek (al wurdt de tekst oan de ein wol ferantwurde foar de spesjalisten) mar in prachtich lês- en foarlêsboek en tagelyk ek in postume hommaazje oan Dam Jaarsma. It kin ek sjoen wurde as it Fryske ekwivalint fan de Mearkes fan Grimm, dat yn 2012 by Bornmeer ferskynde. De yllustraasjes waarden spesjaal foar dit boek makke troch Peter Boersma & Hilda Groenesteyn.

De Duvelin fan de Helling

Hast alle doarpen yn Fryslân ha in bynamme. Ek ôfsûnderlike ynwenners fan in doarp steane faak bekend mei in bynamme. Yn it boek 'De Duvelin fan de Helling. Bynammen yn Eastermar' beskriuwe Elle Bosma, Ids Groenewoud en Sijbren Zandstra hoe't it troch de jierren hinne mei de bynammen yn Eastermar sit.

Wêr komt bygelyks de namme 'Broekophâlders' foar Eastermarders wei? Der binne meardere ferklearrings. Ek is besocht te achterheljen wa't bedoeld wurde mei de goed 250 Eastermarders dy't yn 'e rin fan 'e tiid in bynamme krigen.

En wa binne de minsken, neamd yn bepaalde doarpsrymkes?
Dy rymstikjes jouwe ek hiel wat typearrings fan Eastermarders.

It is in bûnte samling wurden, dy't men mei nocht lêze sil. In soad foto's binne tafoege. Wa soe him net fernuverje oer in bynamme as De Duvelin fan de Helling, Fokke Heare-God, Gandhi, Halbe Koejaar, Harm Byfoarbyld, Hylke Pakje, Jan Bibeltsje, Jan Flatsje, Jantsje Kaktus, Jehannes Teapert, Jelle Pypke, De Klokjefroulju, De Firma List en Bedrog, Petrus en Malchus, Oebele Skeetskiter, Pistolen Paultje, Pijpje Drop, Piter it Kalf, Stikkene Piter, Pa Roetmop, Rommert Jusjes, Ruerd Poerbêst, Sibe Eachje Ticht, Sikke Moai-hier, It Tsjettelboerke, Willem Platnoas, It Dútske Wyfke. En dat is noch mar in kar út sa'n 250 bynammen...

It is in hiel nijsgjirrich boek wurden, mei in soad foto's, ynbûn, printe op glânspapier.
Formaat A4 (21 x 29 cm), 108 bledsiden. Priis € 15.-

BESTELMOOGLIKHEID
It boek kin telefoanysk besteld wurde by Ids Groenewoud, E.M. Beimastrjitte 25, Eastermar (0512-471 675) of troch him in mailtsje te stjoeren op it adres: igroenewoud@planet.nl.
Yn beide gefallen kin ôfpraat wurde wannear't jo it boek by him ôfhelje kinne. Nim graach past jild mei!

Boek oer it suvelfabryk fan Eastermar

Suvelfabryk

Eastermar hie fan 1904 oant 1964 in eigen suvelfabryk. De skiednis fan dizze fabryk is no troch Elle Bosma fêstlein yn in (Hollânsktalich) boek fan goed 200 bledsiden mei in hiele soad foto's. As jo it boek bestelle (it is in útjefte fan it Streekmuseum yn Burgum) foar 30 augustus o.s. is de priis Euro 24.50 en kin it boek ophelle wurde by it museum op of nei saterdeimiddei 28 septimber. Bestelle jo nei 30 augustus, dan is de priis Euro 29.50. Tillefoan 0511-465544

Eastermar, de Oorlogsevacués en de Hongerkinderen in 1945

Eastermar maitiid 1945. Feest fanwege de befrijing, 65 jier ferlyn, mar deroan foarôfgeand hie Eastermar te krijen mei oarlochsevakuees út Limburch en de Betuwe en mei hongerbern út it westen fan Nederlân. Wat is it ferhaal dat dêr byheart? Op freed 16 april, de middeis om 14.00 oere, sil yn De Pleats yn Burgum de presintaasje plak ha fan it boek 'Eastermar, de Oorlogsevacués en de Hongerkinderen in 1945', gearstald troch Elle Bosma, Ids Groenewoud en Sjoerd Veerman. It earste eksimplaar sil oanbean wurde oan boargemaster Polderman fan Tytsjerksteradiel, it twadde eksimplaar oan Feike Hamstra, foarsitter fan Doarpsbelang Eastermar. It boek, A4-formaat, 135 bledsiden, gâns (âlde) foto's, is dêrnei te keap foar € 12.50. De boekpresintaasje is allinnich foar minsken dy't oan it boek meiwurke ha en dêrfoar útnoege binne.

Ek nijsgjirrich: