Foar in nije rige fan Yn 'e Panne wol ik graach yn kontakt komme mei âld-Eastermarders dy't yn it bûtenlân wenje. Binne jo sa'n âld-Eastermarder of wennet ien fan jo famyljeleden of freonen yn it bûtenlân, dan soe ik graach de namme en it mailadres ha wolle om kontakt op te nimmen: antsjemaeike56@hotmail.com. Yn 't foar tige tank.

gebakken-aardappelen-in-de-pan

Ek nijsgjirrich: